แผนผังผู้บริหาร

สมาคมเครือข่าย ผู้ประกอบการนำเที่ยว

จิตกร วิจารณรงค์

บริษัท โซดา แมนเนจเม้นท์ จำกัด

นายกสมาคม

ณฤทธิ์ จิรธันยากร

บริษัท โกลด์ คลาส ทราเวล จำกัด

อุปนายก

วุฒิกร บำเพ็ญนรกิจ

บริษัท iTravelcenter จำกัด

อุปนายก

วิวัฒน์ แตงพุก

บริษัท ไทยเที่ยวนอก ทัวร์ จำกัด

อุปนายก

อริยพงษ์ เกิดบัณฑิตนพกุล

บริษัท บ๊อบ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ปฎิคม

ธีรชัย ลุ้งบ้าน

บริษัท Travel Pro จำกัด

เหรัญญิก

ลภน ซ่อมประดิษฐ์

Grand Booking Thailand

เลขาธิการ

เบญญาภา บุญวัฒนสิทธิ

บริษัท เพลิน เพลิน จำกัด

กรรมการกลาง

อัจฉริยา วณิชยกิจไพบูลย์

บริษัท สยามบุรีทราเวลทัวร์ จำกัด

กรรมการกลาง

อุบลวรรณ คำลือ

Amfine Travel

กรรมการกลาง

ชุมพล สิงห์เมืองพล

บริษัท สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล จำกัด

กรรมการกลาง

เอกรัฐ เธียรชินพงศ์

บริษัท World Class Vacation จำกัด

นายทะเบียน

พรรณวิภา พรมจีน

บริษัท เฮีย โอ บี จำกัด

สือสารองค์กร

อรินทร์ชยา บรรเจิดศิริ

บริษัท รักษ์ยิ้ม ทัวร์ จำกัด

ประชาสัมพันธ์

สาธิต ยอดดำเนิน

บริษัท ปวรวรรณ ทราเวล จำกัด

อุปนายก

ณัฎฐ์ ธนรัชยันต์กิจ

บริษัท จิตวิไลย์ กรุ๊ป จำกัด

อุปนายก

ทะนงนาท ตันแสนทวี

บริษัท วีวิน ทราเวล เซอร์วิส จำกัด

อุปนายก

อุษณีย์ จิรถาวรกุล

Luxury Holiday Co., Ltd.

ที่ปรึกษา เลขาธิการ

ดวงจิตร เถียรทวี

Este Holiday Co., Ltd.

กรรมการกลาง