TNA โอกาสเข้าพบ ผอ.ททท สำนักงานระยอง
สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว เข้าแนะนำตัวสมาคม และแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยว ณ สำนักงานระยอง

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว TNA ขอขอบคุณ ท่านวัชรพล สารสอน ผอ.ททท สำนักงานระยอง ที่ให้โอกาสเข้าพบ เพื่อประสานการร่วมมือระหว่างสมาคมTNA ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ในด้านต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการนำเที่ยว ให้นำนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน ทั้งท้องถิ่นและจากส่วนกลาง สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุน สามารถติดต่อมาที่สมาคม TNA ได้ หรือ ติดต่อท่านได้โดยตรงเลยครับ

สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว เข้าแนะนำตัวสมาคม และแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยว ณ สำนักงานระยอง

สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว เข้าแนะนำตัวสมาคม และแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยว ณ สำนักงานระยอง

สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว เข้าแนะนำตัวสมาคม และแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยว ณ สำนักงานระยอง

สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว เข้าแนะนำตัวสมาคม และแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยว ณ สำนักงานระยอง

สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว เข้าแนะนำตัวสมาคม และแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยว ณ สำนักงานระยอง

สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว เข้าแนะนำตัวสมาคม และแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยว ณ สำนักงานระยอง

สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว เข้าแนะนำตัวสมาคม และแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยว ณ สำนักงานระยอง

สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว เข้าแนะนำตัวสมาคม และแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยว ณ สำนักงานระยอง

สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว TNA

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้ประสานงานให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์และอยู่อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

– รักษาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศให้อยู่อย่างยั่งยืน
– รับและเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
– ริเริ่ม สนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมการตลาดแนวใหม่อย่างต่อเนื่อง
– รุก เดินหน้า สานสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆภายนอก ให้เชื่อมโยงเครือข่ายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

แชร์โฟสนี้