รู้จักสมาคม

สมาคมเครือข่าย ผู้ประกอบการนำเที่ยว

Tour Operator Network Association

สมาคมเครือข่าย ผู้ประกอบการนำเที่ยว

TNA’s Story

ทุกอย่างล้วนมีที่มา

ความเป็นมา

สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว (สคท.) เกิดจากแนวคิดคนรุ่นใหม่ ที่มีความเห็นใน ทิศทางเดียวกันว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวจะไปได้ด้วยดี ถ้าผู้ประกอบธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน ได้เท่าเทียมกันในด้านวัตถุดิบการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นคู่แข่งขันแต่การออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวให้ได้อย่างน่าสนใจ ผ่านเรื่องราว สืบค้น ร้อยเรียง เกิดความคิดสร้างสรรค์ รังสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ให้โดดเด่นและแตกต่าง เกิดการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าใจแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วยพร้อมกับการบริการอย่างเกินความ คาดหมาย ย่อมสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ชิงความได้เปรียบด้านการแข่งขัน

การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องมีจรรยาบรรณ มีจริยธรรม และผู้บริหารต้องมี ธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน องค์ประกอบการท่องเที่ยว อาทิเช่น บริษัทท่องเที่ยว แลนด์โอปะเรเตอร์ บริษัทรถเช่า สายการบิน โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านของฝาก และการบริการของมัคคุเทศก์สอดคล้องไปกับบริบทของแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีหรือคุณลักษณะพิเศษของพื้นที่นั้น แล้วนำองค์ประกอบต่าง ๆ มาเชื่อมโยงกันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนซึ่งจะช่วยส่งเสริมและยกระดับการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยงได้อย่างดียิ่ง ซึ่งจะนำสู่เป้าประสงค์

ความหมายของโลโก้ Meaning