เป้าประสงค์ของสมาคมฯ

  • พัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการสมาชิกทั้งระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามโครงสร้างการพัฒนาคนให้เป็นทุนมนุษย์ และการบริหารยุคใหม่
  • สร้างกระแส “เที่ยวผ่านทัวร์” ให้เกิดทัศนคติทางบวกเกิดความเชื่อมั่น เที่ยวผ่านทัวร์ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด..ในราคาดุจญาติมิตร ไม่บานปลาย..
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบาย การสนับสนุนกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวต่าง ๆและผลักดันให้สมาชิกทุกท่านได้มีส่วนร่วม
  • ประสานงานผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกภาคส่วน อาทิเช่น บริษัทท่องเที่ยว สายการบิน บริษัทรถเช่า แลนด์โอปะเรเตอร์ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้านของที่ระลึก แหล่งท่องเที่ยวที่มีค่าธรรมเนียม เพื่อขอความร่วมมือในการเสนอราคาเพื่อให้สมาชิกนำไปใช้คำนวณต้นทุนในราคาเดียวกัน
  • เสนอแนะ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและยุติธรรมผลักดันให้มีการบังคับใช้อย่างเป็นระบบ
  • สานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะ

 

ยุทธศาสตร์

เริ่มที่การพัฒนาคนและองค์กรควบคู่กันกับการสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพที่ดีย่อมส่งผลต่อดุลยภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาร่วมกัน ด้วยการ Reskill Upskill สมรรถนะของบุคลากร ทั้งในด้านทัศนคติ ความรู้ และ ทักษะในด้านต่าง ๆ และพัฒนา สมรรถนะหลักขององค์กรให้มีโครงสร้างมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการและมีนวัตกรรมที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้ประสานงานให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์และอยู่อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

  • รักษาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศให้อยู่อย่างยั่งยืน
  • รับและเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • ริเริ่ม สนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมการตลาดแนวใหม่อย่างต่อเนื่อง
  • รุก เดินหน้า สานสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆภายนอก ให้เชื่อมโยงเครือข่ายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


รู้จักสมาคมTNA


ติดต่อสำนักงาน
สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการนำเที่ยว

TOUR OPERATOR NETWORK ASSOCIATION (TNA)

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ที่ตั้งสมาคม Google Map

 จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 17.30 น
เป้าหมายของสมาคม
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ
ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ
ประสานงานผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกภาคส่วน
เสนอแนะ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับ
สานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ติดต่อฝ่ายบริการสมาชิก
ติดตามเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา